جهت رزروو پرداخت آنلاین لطفا" کلیک نمائید

 

یک خوابه لوکس

دو خوابه لوکس

یک خوابه سوپر لوکس

دو خوابه سوپرلوکس

یک خوابه سوپرلوکس

VIP

دوخوابه سوپرلوکس

VIP

ایام هفته

ردیف

93/12/27

93/12/27

93/12/27

93/12/27

93/12/27

93/12/27

چهارشنبه

1

400.000 تومان

600.000 تومان

450.000 تومان

700.000 تومان

تومان500.000 

800.000 تومان

قیمت شبی

 

93/12/28

93/12/28

93/12/28

93/12/28

93/12/28

93/1228

پنجشنبه

2

500.000 تومان

700.000 تومان

550.000تومان

800.000 تومان

600.000 تومان

900.000 تومان

قیمت شبی

 

93/12/29

93/12/29

93/12/29

93/12/29

93/12/29

93/12/29

جمعه

3

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/1

94/1/1

94/1/1

94/1/1

94/1/1

94/1/1

شنبه

4

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

 700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/2

94/1/2

94/1/2

94/1/2

94/1/2

94/1/2

یکشنبه

5

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/3

94/1/3

94/1/3

94/1/3

94/1/3

94/1/3

دوشنبه

6

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/4

94/1/4

94/1/4

94/1/4

94/1/4

94/1/4

سه شنبه

7

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/5

94/1/5

94/1/5

94/1/5

94/1/5

94/1/5

چهارشنبه

8

600.000 تومان

800.000 تومان

 650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/6

94/1/6

94/1/6

94/1/6

94/1/6

94/1/6

پنجشنبه

9

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/7

94/1/7

94/1/7

94/1/7

94/1/7

94/1/7

جمعه

10

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/8

94/1/8

94/1/8

94/1/8

94/1/8

94/1/8

شنبه

11

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/9

94/1/9

94/1/9

94/1/9

94/1/9

94/1/9

یکشنبه

12

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/10

94/1/10

94/1/10

94/1/10

94/1/10

94/1/10

دوشنبه

13

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/11

94/1/11

94/1/11

94/1/11

94/1/11

94/1/11

سه شنبه

14

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/12

94/1/12

94/1/12

94/1/12

94/1/12

94/1/12

جهارشنبه

15

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

700.000 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/13

94/1/13

94/1/13

94/1/13

94/1/13

941/13

پنجشنبه

16

600.000 تومان

800.000 تومان

650.000 تومان

900.000 تومان

000/700 تومان

1000.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/14

94/1/14

94/1/14

94/1/14

94/1/14

94/1/14

جمعه

17

500.000 تومان

700.000 تومان

550.000 تومان

800.000 تومان

600.000 تومان

900.000تومان

قیمت شبی

 

94/1/15

94/1/15

94/1/15

94/1/15

94/1/15

94/1/15

شنبه

18

400.000 تومان

600.000 تومان

450.000 تومان

700.000 تومان

500.000 تومان

 800.000 تومان

قیمت شبی

 

94/1/16

94/1/16

94/1/16

94/1/16

94/1/16

94/1/16

یکشنبه

19

300.000 تومان

500.000 تومان

350.000 تومان

600.000 تومان

400.000 تومان

700.000 تومان

قیمت شبی

 

94/1/17

94/1/17

94/1/17

94/1/17

94/1/17

94/1/17

دوشنبه

20

280.000 تومان

400.000 تومان

300.000 تومان

450.000 تومان

350.000 تومان

500.000  تومان

قیمت شبی

 

94/1/18

94/1/18

94/1/18

94/1/18

94/1/18

94/118

سه شنبه

21

230.000 تومان

350.000 تومان

250.000 تومان

400.000 تومان

300.000 تومان

450.000 تومان

قیمت شبی

 

94/1/19

94/1/19

94/1/19

94/1/19

94/1/19

94/1/19

چهارشنبه

22

 180.000تومان

300.000 تومان

200.000 تومان

350.000 تومان

250.000 تومان

400.000 تومان

قیمت شبی

 

94/1/20

94/1/20

94/1/20

94/1/20

94/1/20

94/1/20

پنجشنبه

23

160.000تومان

250.000 تومان

180.000 تومان

300.000 تومان

200.000 تومان

350.000 تومان

قیمت شبی

 

 جهت رزروو پرداخت آنلاین لطفا" کلیک نمائید