آب و هوای کیش

وضعیت هوا :
دمای هوا :   C
سرعت باد :   Km/h