غواصی

هر نفر: 80,000 تومان

مدت: به نسبت نفرات

ظرفیت: 25 دقیقه مفید زیره آب

شاتل

هر نفر: 32,000 تومان

مدت: 1 تا 3 نفر

ظرفیت: 20 الی 25

چتر پاراسل

هر نفر: 75,000 تومان

مدت: 1 الی 2

ظرفیت: 13 دقیقه

جت اسکی

هر نفر: 192,000 تومان

مدت: 1 الی 2

ظرفیت: 15 دقیقه 48 هزار تومان ساعتی 192000 تومان

بنانا

هر نفر: 32,000 تومان

مدت: 1 تا5 نفر

ظرفیت: 20 الی 25

 1 2